การขึ้นทะเบียนขออนุญาตใช้งานโดรน

การขึ้นทะเบียนขออนุญาตใช้งานโดรน

ใครที่คิดจะเป็นเจ้าของโดรนในประเทศไทย อาจกังวลเรื่องของการขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาตในการใช้งานโดรน ซึ่งส่วนนี้ทีมงานขออาสาแนะนำข้อมูลให้เข้าใจถึงเงื่อนไขและข้อปฏิบัติต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ว่าโดรนแบบไหนที่ต้องขึ้นทะเบียนและแบบไหนที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน

โดรนที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน

 1. ใช้เพื่อใช้เพื่อการเล่นเป็นงานอดิเรก เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อการกีฬา
 2. มีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม

โดยมีเงื่อนไขการใช้งานดังนี้

1. กำหนดให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี หรือมีผู้แทนโดยชอบธรรมควบคุมดูแล

2. ก่อนทําการบิน

(ก) ตรวจสอบว่าอากาศยานอยู่ในสภาพที่สามารถทําการบินได้อย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงตัวอากาศยานและระบบควบคุมอากาศยาน
(ข) ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ที่จะทําการบิน
(ค) ทําการศึกษาพื้นที่และชั้นของห้วงอากาศที่จะทําการบิน
(ง) มีแผนฉุกเฉิน รวมถึงแผนสําหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล และการแก้ปัญหากรณีไม่สามารถบังคับอากาศยานได้

3. ระหว่างทําการบิน

(ก) ห้ามทําการบินในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และรบกวนความสงบสุขของบุคคลอื่น
(ข) ห้ามทําการบินเข้าไปในบริเวณเขตห้าม เขตกํากัด และเขตอันตรายตามที่ประกาศใน เอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย (Aeronautical Information Publication – Thailand หรือ AIP – Thailand) รวมทั้ง สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
(ค) แนวการบินขึ้นลงของอากาศยานจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
(ง) ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องสามารถมองเห็นอากาศยานได้ตลอดเวลาที่ทําการบิน และห้ามทําการบังคับอากาศยานโดยอาศัยชุดกล้องบนอากาศยานหรืออุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง
(จ) ต้องทําการบินในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ซึ่งสามารถมองเห็นอากาศยานได้อย่างชัดเจน
(ฉ) ห้ามทําการบินเข้าใกล้หรือเข้าไปในเมฆ
(ช) ห้ามทําการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
(ซ) ห้ามทําการบินโดยใช้ความสูงเกินเก้าสิบเมตร (สามร้อยฟุต) เหนือพื้นดิน
(ฌ) ห้ามทําการบินเหนือเมือง หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีคนมาชุมนุมอยู่
(ญ) ห้ามบังคับอากาศยานเข้าใกล้อากาศยานซึ่งมีนักบิน
(ฎ) ห้ามทําการบินละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
(ฏ) ห้ามทําการบินโดยก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความรําคาญ แก่ผู้อื่น
(ฐ) ห้ามส่งหรือพาวัตถุอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรืออุปกรณ์ปล่อยแสงเลเซอร์ติดไปกับอากาศยาน
(ฑ) ห้ามทําการบินโดยมีระยะห่างในแนวราบกับบุคคล ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง หรืออาคาร น้อยกว่าสามสิบเมตร (หนึ่งร้อยฟุต)

หรือสรุปแบบเข้าใจง่ายคือ

 1. ต้องมีอายุเกิน 18 ปี หรือมีผู้ปกครองดูแล
 2. ห้ามติดตั้งกล้อง
 3. บินได้เฉพาะตอนกลางวัน
 4. ห้ามบินสูงเกิน 90 เมตร(300 ฟุต) เหนือพื้นดิน
 5. บินได้เฉพาะในพื้นที่โล่ง
 6. ห้ามบินในเขตห้ามบิน สถานที่ราชการ สนามบิน โรงพยาบาล ยกเว้นจะได้รับอนุญาต
 7. ห้ามสร้างความเดือดร้อนหรือรบกวนสิทธิส่วนบุคคลผู้อื่น
 8. ห้ามบินในระยะ 9 กิโลเมตรจากสนามบินและรันเวย์
 9. ห้ามบินเข้าใกล้อากาศยานที่มีนักบิน

โดรนที่ต้องขึ้นทะเบียน

สำหรับโดรนที่หนักเกิน 2 กิโลกรัมหรือติดกล้องจะต้องทำการลงทะเบียนก่อนใช้งาน โดยต้องขึ้นทะเบียนทั้งตัวโดรนและผู้บังคับโดรน ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วโดรนส่วนใหญ่มักมีกล้องติดมาให้ ดังนั้นจึงต้องขึ้นทะเบียนแทบทุกรุ่นที่หนักเกิน 2 กิโลกรัม

การขึ้นทะเบียนโดรน

 • ทำได้ที่สำนักงานกสทช. ทั่วประเทศ, สถานีตำรวจ และ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • ให้เตรียมเอกสารประกอบด้วย บัตรประชาชนผู้ครอบครองโดรนตัวจริง, Serial Number, ภาพถ่ายโดรนเห็น Serial Number, กรอกแบบฟอร์ม

การขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองโดรน

 • ทำได้ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • กรณีบุคคล ให้เตรียมเอกสารประกอบด้วย คำขอขึ้นทะเบียนของ CAAT และแบบพิมพ์ส่วนบุคคล, คำขอขึ้นทะเบียนของ กสทช., สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ประกันภัยบุคคลที่ 3 วงเงินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
 • กรณีนิติบุคคล เพิ่มเอกสารรับรองนิติบุคคล(อายุไม่เกิน 6 เดือน) และรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจควบคุมหรือผูกพัน หรือหนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจผูกพัน

ซึ่งเราแนะนำให้ไปที่สำนักงานการบินพลเรือนเนื่องจากว่าสามารถทำได้ที่เดียวจบเลย ไม่ต้องไปหลายที

ข้อมูลจาก กสทช., CAAT1, 2

ขอบคุณที่ติดตามนะครับ

Share this post


Facebook
YouTube