การเคลมสินค้า

ระบุข้อมูลเพื่อลงทะเบียนส่งซ่อม

**กรุณาถอดอุปกรณ์เสริม เช่น แบตเตอรี่, สายเคเบิ้ล ก่อนส่งซ่อม**